1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานภาคว ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (52-510) เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มีนาคม 3108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (52-510) เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ โทร. 0 2555 2000 ต่อ 3254,3255