1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อรายการ ครุภัณฑ์เพื่อการประมวล ..

ประกาศแผนการจัดซื้อรายการ ครุภัณฑ์เพื่อการประมวลผลสำหรับงานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และพอยต์คลาวด์ (Point Cloud) จำนวน 1 ชุด
26 กรกฎาคม 3109

หากมีข้อสงสัยติดต่องานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาเลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โทร. 037-217339