1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบันน ..

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จำนวน 5 เรื่อง
03 กรกฎาคม 3104

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส งานพัสดุ โทร.02 555 2511