1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)(สำนักหอสมุดกลาง) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่า ..

(สำนักหอสมุดกลาง) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการบอกรับฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ฐาน
08 มิถุนายน 3108

(สำนักหอสมุดกลาง) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการบอกรับฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ฐาน