1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายใยแก้วนำแสง วิ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายใยแก้วนำแสง วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน
14 ธันวาคม 3107

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายใยแก้วนำแสง วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 งาน