1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องประชุม 215 อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
02 มีนาคม 3106

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน