1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบฐานข้อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูล และเครือข่าย IGIP จำนวน 1 งาน
12 กรกฎาคม 3104

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบฐานข้อมูล และเครือข่าย IGIP จำนวน 1 งาน 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานาคณบดี คณะครุศาสตร์  อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือโทร . 02-555-2000 ต่อ 3254,3255