1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่า ..

ประกาศราคากลางระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 ระบบ
13 พฤศจิกายน 3109

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศราคากลางระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 ระบบ