1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดฝึกจำ ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดฝึกจำลองสถานีการผลิตชิ้นงานอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด
08 ธันวาคม 3108

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการ ชุดฝึกจำลองสถานีการผลิตชิ้นงานอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด