1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะ รายการ หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาพร้อมโ ..

ประกาศผู้ชนะ รายการ หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาพร้อมโปรแกรมสำหรับการจัดการสต็อกสินค้า จำนวน 3 ชุด
28 มีนาคม 3109

คณะบริหารธุรกิจ สำนักงานคณบดี หน่วยพัสดุ โทร 038-627-021 ต่อ 5524