1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ 18 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ 18 รายการ
05 มกราคม 3108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ 18 รายการ