1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)แผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch (Cisco) ..

แผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch (Cisco) กทม.รุ่น6807 และวิทยาเขตปราจีนบุรี รุ่น 3850 จำนวน 1 ระบบ
09 สิงหาคม 3105

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศแผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch (Cisco) กทม.รุ่น6807 และวิทยาเขตปราจีนบุรี รุ่น 3850 จำนวน 1 ระบบ