1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายป้องกันนก สำ ..

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายป้องกันนก สำหรับอาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ บริเวณด้านหน้า โซน A จำนวน 1 งาน
27 มีนาคม 3103

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เบอร์โทร 01-555-2000 ต่อ 4221-4223