1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ..

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง
10 สิงหาคม 3104

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณชุติมา 
โทร.038-627000 ต่อ 5303