1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลทางด้า ..

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลทางด้านกราฟิกและการเขียนโปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 กันยายน 3106

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลทางด้านกราฟิกและการเขียนโปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 2725