1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ มจพ. เรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่ ..

ประกาศ มจพ. เรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฝึกฝีมือพื้นฐาน (คสล.5ชั้น)
28 เมษายน 2558

ผู้สนใจ ติดต่อขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ได้ที่

กองงานพัสดุ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น.

หรือโทรสอบถาม.0-2555-2000 ต่อ 1197 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ.