1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)(สำนักหอสมุดกลาง) ประกาศแผนการจัดจ้าง บอกรับเป็น ..

(สำนักหอสมุดกลาง) ประกาศแผนการจัดจ้าง บอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูล (จำนวน 2 ฐาน) จำนวน 1 ชุด
06 กันยายน 3108

ประกาศแผนการจัดจ้าง บอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูล (จำนวน 2 ฐาน) จำนวน 1 ชุด