1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ครุภัณฑ์ประกอบห้องอบรมและห้องเรียน จำนวน ๑ ชุด

ครุภัณฑ์ประกอบห้องอบรมและห้องเรียน จำนวน ๑ ชุด
06 กันยายน 3109

รายการ ครุภัณฑ์ประกอบห้องอบรมและห้องเรียนจำนวน ๑ ชุด