1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ ชุดระบบปรับอากาศพร ..

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ ชุดระบบปรับอากาศพร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
18 ตุลาคม 3109

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ ชุดระบบปรับอากาศพร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุดงานพัสดุ 
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย - เยอรมัน 
โทร 2909