1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาเมทัลช ..

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาเมทัลชีทอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
05 มิถุนายน 3104

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์  www.kmutnb.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02555 2000 ต่อ 1416 ในวันและเวลาราชการ