1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงระบบห้องน้ำโรงอาหาร ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 เมษายน 3105

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงระบบห้องน้ำโรงอาหาร ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)