1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผน (จอทัชกรีนสำหรับให้บริการและประ ..

ประกาศเผยแพร่แผน (จอทัชกรีนสำหรับให้บริการและประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุดกลาง)
19 มกราคม 3110

สำนักหอสมุดกลาง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการจอทัชสกรีนสำหรับให้บริการและประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุดกลาง จำนวน 2 รายการ


งานพัสดุสำนักหอสมุดกลาง
โทร 0-2555-2104