1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องเรียนรวมและห ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องเรียนรวมและห้องประชุม ขนาด 86 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน
25 มกราคม 3107

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนรวมและห้องประชุม ขนาด 86 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)