1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนฐานข้อมูล ฯสำนักหอสมุดกลาง ปี 2564

ประกาศเผยแพร่แผนฐานข้อมูล ฯสำนักหอสมุดกลาง ปี 2564
01 กุมภาพันธ์ 3107

-