1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบจัดการการจัดเก ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบจัดการการจัดเก็บข้อมูลจราจรการยืนยันตัวตนตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ระบบ
28 มกราคม 3107

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบจัดการการจัดเก็บข้อมูลจราจรการยืนยันตัวตนตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ระบบ