1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และบริหารจัดการการซ่อมบำรุง ..

ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และบริหารจัดการการซ่อมบำรุงแขนกลอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด
06 กันยายน 3109

รายการ ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และบริหารจัดการการซ่อมบำรุงแขนกลอุตสาหกรรมจำนวน ๑ ชุด