1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเเผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการถังหม ..

ประกาศเเผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการถังหมักขนาด ๑.๘ ลิตร จำนวน ๑ ชุด
08 มีนาคม 3108

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมขอประกาศเเผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
รายการถังหมักขนาด ๑.๘ ลิตร จำนวน ๑ ชุด