1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ มจพ. เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิ ..

ประกาศ มจพ. เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการลิฟต์โดยสาร (ครั้งที่3)
17 เมษายน 2558

ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองงานพัสดุ ชั้น 10 อาคารเอนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระหว่างวันที่ 16 - 22 เมษายน 2558  ในวันและเวลาราชการ
หรือโทรสอบถาม 0-2555-2000 ต่อ 1114
รายละเอียดตามไฟล์แนบ.