1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องอัดจับชิ้นงา ..

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องอัดจับชิ้นงานด้วยความร้อน (Hot mounting Machine) รอบ 2
25 กรกฎาคม 3109

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  รายการ เครื่องอัดจับชิ้นงานด้วยความร้อน (Hot mounting Machine) รอบ 2


งานพัสดุ 
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย-เยอรมัน
โทร. 2909