1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ร ..

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
09 ธันวาคม 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ