1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนจัดซื้อ เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี

ประกาศแผนจัดซื้อ เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี
12 ตุลาคม 3103

งานพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทร. 0-2555-2000  ต่อ 1511