1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi6 ..

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi6) อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
24 พฤษภาคม 3107

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผู้ชนะการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi6) อาคารอเนกประสงค์ 1 งาน