1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้าศูนย์การเร ..

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้าศูนย์การเรียนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวน 1 ง
30 มีนาคม 3103

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคา

ได้ที่กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 10 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข 0-2555-2000 ต่อ 1114