1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน



ประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ
14 กันยายน 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอผู้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ