1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR ระบบภาพ เสียง และความปลอดภัยอาคาร ..

ประกาศร่าง TOR ระบบภาพ เสียง และความปลอดภัยอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
16 มีนาคม 3109

ร่าง TOR ระบบภาพ เสียง และความปลอดภัยอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

ติดต่อสอบถาม งานพัสดุ กองงาน วิทยาเขตระยอง โทร 038-627000 ต่อ 5103