1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)สอบราคาซท้อครุภัณฑ์รายการ รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อ ..

สอบราคาซท้อครุภัณฑ์รายการ รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
27 ธันวาคม 3102

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่
สำนักงานคณบดี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2559 - 10 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.
หรือโทรสอบถาม 02-587-1261, 0-2555-2000 ต่อ 3804