1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 47 รายการ ..

ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101.52 งบประมาณ พ.ศ. 2561
11 พฤษภาคม 3104

ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101.52 

งบประมาณ พ.ศ. 2561