1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)เรื่อง สอบราคาจัดจ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพนักศึ ..

เรื่อง สอบราคาจัดจ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
19 มกราคม 3103

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
กองกิจการนักศึกษา ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ระหว่างวันที่ 19 - 31 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.
หรือโทรสอบถาม 0-2555-2000 ต่อ 1127