1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา ชั้น 7 จำนวน ..

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา ชั้น 7 จำนวน 1 งาน
10 ตุลาคม 3108

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา ชั้น 7 จำนวน 1 งาน