1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนติดต่อเรา (Contact)

กองงานพัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์
ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2555-2000 ต่อ 1114, 1149, 1156, 1158, 1183, 1184 , 1197, 1198
โทรสาร : 0-2586-9009


 
 *ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์ติดต่อกลับ :
 *ข้อความ :