1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดความต่างศักดิ์ของ ..

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดความต่างศักดิ์ของผิวอนุภาคและวัดขนาดของอนุภาคระดับนาโนเมตร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ตุลาคม 3104

ติดต่อสอบถาม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ งานพัสดุ


โทร. 0 2555 2000 ต่อ 4221 - 4223