1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บและคัดแยกขยะรีไซเคิล มจพ. วิทยาเขตกรุงเทพ
16 มีนาคม 3106

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บและคัดแยกขยะรีไซเคิล มจพ. วิทยาเขตกรุงเทพ