1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโถงด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
22 กุมภาพันธ์ 3105

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโถงด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน