1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1,342 รายการ (แบบเหมากอง)
02 พฤษภาคม 3109

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1,342 รายการ (ประจำปี 2566) โดยผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามพร้อมรับใบประกาศขายทอดตลาดได้ที่ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 10-18 พฤษภาคม 2566 หรือ โทรศัพท์ 02 555 2000 ต่อ 1416 หรือ http://procurement.kmutnb.ac.th/