1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบกำลังอัดประลัยคอนกรีต และหมอนคอนกรีต ขนาด 5000 KN จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 กรกฎาคม 3104

-