1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างผู้ ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างผู้สอบบัญชี จำนวน 1 งาน
27 กุมภาพันธ์ 3109

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างผู้สอบบัญชี จำนวน 1 งาน