1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อ เครื่องอัดจับชิ้นงานด้วยความ ..

ประกาศแผนการจัดซื้อ เครื่องอัดจับชิ้นงานด้วยความร้อน (Hot mounting Machine) จำนวน 1 ชุด
03 กรกฎาคม 3109

ขอประกาศแผนจัดซื้อ เครื่องอัดจับชิ้นงานด้วยความร้อน (Hot mounting Machine) จำนวน 1 ชุด งานพัสดุ 
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย-เยอรมัน
โทร. 2909