1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ..

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แมคอินทอช
11 พฤษภาคม 3109

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  โทร. 0 3721 7340 ต่อ 7012