1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทั ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทัรรน์ดิจิตอลไมโครสโคป 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ตุลาคม 3108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้่อกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลไมโครสโคป จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

<<เอกสารตามไฟล์แนบ>>