1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาประสิทธิภาพระ ..

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลข้าว
14 มิถุนายน 3104

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

โทร 0-2555-2272 หรือ 0-2555-2270 ต่อ